Hamza Çayir & Müslüminal Paylaşımlar
  AYRINTILI NAMAZ TÂRİFİ
 

Namazda Okunan Dualar

Sübhaneke Duası

Okunuşu


Sübhâneke’l-lâhümme ve bi-hamdik ve tebâra kesmük. Ve te’âlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk. “vecelle senâük” sadece cenaze namazlarında okunur.

Anlamı

Allah‘ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Rükuda Okunan Dua

Okunuşu


Sübhane Rabbiye’l Azim.

Anlamı

Ey Büyük Rabbim. Seni her türlü noksandan/kusurdan tenzih ederim.

Secdede Okunan Dua

Okunuşu


Sübhane Rabbiye’l Ala.

Anlamı

Ey Yüce Rabbim. eni her türlü noksandan/kusurdan tenzih ederim.

Rükudan Doğrulurken Okunan Dua

Okunuşu


Semiallahulimen hamideh, Rabbena leke’l-hamd.

Anlamı

Allah (c.c), kendisine hamd edenleri işitti. Ey Rabbimiz. Her çeşit hamd ancak sanadır.

Et-Tahiyyatü Duası

Okunuşu


Ettahıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühu, esselâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’âlâ‘ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Salli ve Barik Duaları

Okunuşu


Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.


Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı

Ey Allah’ım! İbrâhîm Aleyhisselâm ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselâm ve ailesine de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamid ve mecidsin.

Ey Allah’ım! İbrâhîm Aleyhisselâm ve ailesine bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselâm ve ailesine de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamid ve mecidsin.

Rabbena Atina Duası

Okunuşu


Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahrette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbim, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Rabbena’ğfirli Duası

Okunuşu


Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Ey Rabbim merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Kunut Duaları

Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Anlamı

Allah’ım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Allah’ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.


Namazda Okunan Kısa Sureler

Fatiha Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Asr Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Asra yemin olsun ki. İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Fil Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Kureyş Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Ma’un Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüman salâtihim sâhû. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Gördün mü o dine yalan diyeni? İşte yetimi itip kakan odur! Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veyl o namaz kılanlara ki, Namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki, gösteriş yaparlar. Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Kevser Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla. Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kafirun Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Ey kafirler Tapmam o taptıklarınıza! Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

Nasr Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Tebbet Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe yaslanacak. Karısı da odun hamalı olacak! Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

İhlas Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı . O ‘na bir denk de olmadı.

Felak Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi

Okunuşu


Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların hükümdârına. İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.


Erkekler ve Bayanlar için namaz ayrıntıları

ERKEKLER

-Abdest aldıktan sonra, namaz kılınacak yerin ve üzerimizin temiz olmasına dikkat edilirek Kıble'ye karşı dönülür, ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık tutulur.

-"Niyet" edilir (Hangi namaz kılınıyorsa ona niyet edilir). Örneğin: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"

-Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine dönük şekilde parmak araları açılır ve "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" getirilir.

-Tekbir aldıktan hemen sonra eller göbek altında sağ el sol elin üzerine bağlanır. Sağ elin küçük parmağıyla başparmak, sol elin bileğini halka gibi kavramış şekilde tutulur.

-Eller bağlandıktan sonra, gözlerimiz secde edilecek yerden ayrılmadan "Sübhaneke" okunur. Sonra "Euzü Besmele" çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve Amin denir. Peşinden bir "Sure" okunur.

-Sure okunduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir. Ellerle parmak araları açık olarak diz kapakları kaplanır, bel yerle paralel olcak şekilde düz tutulur, bacak ile kollar gergin olur ve gözler ayak uçlarına bakar. Dizler bükülmeden dik tutulmalıdır. Rükuda iken üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

-Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.

-Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek secdeye gidilir. "Secde"ye inerken önce dizler, sonra eller yere konur. Başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru. Dirseklerimiz yere değmiyecek ve vücuda yapışık olmayacak. Ayak parmakları kıbleye dönük, topuklar bitişik duracak. Secdede iken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

-Sonra, "Allahü Ekber" diyerek "Oturuş"a geçilir. Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Secdede iken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir ve buradan "Allahü Ekber" diyerek ayağa ikinci rekata kalkmış oluruz.

-İkinci rekat da, birinci rekatta tarif edildiği gibi tamamlanır. Sadece ikinci rekatın başında "Sübhaneke" okunmaz. Ayrıca İkinci secdeden sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir. Oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena Atina" "Rabbena Firli" dualarını okuduktan sonra başımız önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilir, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye tekrar selam verilerek namaz tamamlanır.

Selamdan sonra "Allâhümme entesselamü ve minkes-selam tebarekte ya zel-celali vel-ikram" der.

Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir


BAYANLAR

-Abdest aldıktan sonra, namaz kılınacak yerin ve üzerimizin temiz olmasına dikkat edilirek Kıble'ye karşı dönülür, ayaklar az açık tutulur.

-"Niyet" edilir (Hangi namaz kılınıyorsa ona niyet edilir). Örneğin: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"

-Ellerimiz omuz hizalarına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine açılırve "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" getirilir.

-Tekbir aldıktan hemen sonra iki el beraber göğüs üzerinde tutulur. Parmaklarını açmazlar ve düz olarak sağ eli sol elin üzerine koyarlar.

-Eller bağlandıktan sonra, gözlerimiz secde edilecek yerden ayrılmadan "Sübhaneke" okunur. Sonra "Euzü Besmele" çekilerek "Fatiha Suresi" okunur ve Amin denir. Peşinden bir "Sure" okunur.

-Sure okunduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir. Ayaklar az açık, baş sırt hizasına gelmeyecek kadar az eğik, dizler ile dirsekler hafif bükük ve gözler ayak uçlarına bakar. El parmak aralarını açmazlar ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizin üzerine gelecek şekilde baldıra koyarlar.Rükuda iken üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

-Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.

-Ayakta kısa bir süre durduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek "Secde"ye gidilir. Başımız iki elimiz arasında, alın ve burun yere değecek ve parmaklar kıbleye doğru ve el parmaklarını birleştirir. Dirseklerimiz yere değecek ve vücuda yapışık olacak. Ayakların üstü yere gelmiş şekilde ve her iki ayak sağa yatık şekilde duracak. Secdede iken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

-Sonra, "Allahü Ekber" diyerek "Oturuş"a geçilir. Ayaklarımız sağa çıkarılmış şekilde ayaklar üzerine değil yere oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar serbest bırakılır. Kısa bir müddet (Sübhânallah diyecek kadar) oturuşta durulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Secdede iken üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir ve buradan "Allahü Ekber" diyerek ayağa ikinci rekata kalkmış oluruz.

-İkinci rekat da, birinci rekatta tarif edildiği gibi tamamlanır. Sadece ikinci rekatın başında "Sübhaneke" okunmaz. Ayrıca İkinci secdeden sonra "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkmayıp oturuşa geçilir. Oturuşta "Ettehıyyatü", "Allahümme Salli", "Allahümme Barik" ve "Rabbena Atina" "Rabbena Firli" dualarını okuduktan sonra başımız önce sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilir, sonra sola çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye tekrar selam verilerek namaz tamamlanır.

Selamdan sonra "Allâhümme entesselamü ve minkes-selam tebarekte ya zel-celali vel-ikram" der.

Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


SABAH NAMAZI KILINIŞI:

Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattır.

2 REKAT SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır,

2. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT FARZ

1. REKAT

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır,

2. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır,

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI:

Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır.

4 REKAT İLK SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur, - "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

4 REKAT FARZ

1. REKAT

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT SON SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- Ayağa kalkılarak "Kıyam"a geçilir ve ikinci rekata başlanır,

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır,

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


İkindi namazının kılınışı:

İkindi namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

4 REKAT SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

4 REKAT FARZ

1. REKAT

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


Akşam namazının kılınışı:

Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

3 REKAT FARZ

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


Yatsı namazının kılınışı:

Yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vacip olan vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

4 REKAT İLK SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

4 REKAT FARZ

1. REKAT

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT SON SÜNNET

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- Ayağa kalkılarak "Kıyam"a geçilir ve ikinci rekata başlanır,

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.


3 REKAT VİTİR NAMAZI

1. REKAT

- "Niyet" edilir, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya"

- "Allahu Ekber" diyerek "İftitah tekbiri" alınır,

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- Ayağa kalkılarak "Kıyam"a geçilir ve ikinci rekata başlanır,

2.REKAT

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- Ayağa kalkılarak "Kıyam"a geçilir ve üçüncü rekata başlanır,

3.REKAT - "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır,

- "Kunut Duası 1" okunur,

- "Kunut Duası 2" okunur,

- "Rüku"a eğilinir,

- "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır,

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

 
  Bugün 21 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol